Curriculum Vitae

 

1985 Fullført embetseksamen i psykologi.
1985 Godkjent som psykolog av helsedirektoratet.
1885 Tilsatt som miljøarbeider i flyktningmottaket i Oslo ved Statens
Arbeidsmarkedsinstitutt i tiden 01.08.85 til 08.08.86.
1986 Tilsatt som innvandrersekretær i Lørenskog kommune i tiden 11.08.86 til 24.10.86.
1986 Tilsatt som psykolog ved PPT Arendal i tiden 27.10.86 til 31.12.90
1990 Tilsatt på BUP som psykolog fra 01.10.90 til og med 30.06.1998.
1992 Tillagt det faglige ansvaret for ungdomspsykiatrisk behandlingsinstitusjon.
1995 Godkjent som spesialist i klinisk psykologi av NPF.
1997 Tillagt det faglige ansvaret for barnepsykiatrisk behandlingsinstitusjon.
1998 Sjefpsykolog og leder på BUP i Aust-Agder fra 01.07.98 til 31.08.2001.

2001 Åpnet privatpraksis ved Hisøy Psykologsenter 01.09.2001, lukket 31.12.2022.

 2023 Pensjonist, men fortsetter med foredrag, kurs og telefoncoaching

 


Kurs jeg har deltatt på

• 1981 5 dager i Gestaltterapi ved George og Judith Brown, Bergen
• 1985 3 dager i klinisk bruk av hypnose
• 1987 2 dager vedr. HIV/AIDS problematikk
• 1987 2 dager vedr. psykisk utviklingshemning/autister
• 1988 2 dager vedr. seksuelle overgrep ved Tilman Furnis
• 1989 2 dager på NPF kurs: Klinisk psykologi i skolen; Egen arbeidssituasjon
• 1990 2 dager på NPF kurs: Veiledning
• 1990 2 dager på NPF kurs: Konsultasjon
• 1990 2 dager på NPF kurs: Observasjon og terapi av barn og unge 1
• 1990 2 dager på NPF kurs: Observasjon og terapi av barn og unge 2
• 1991 4 dager på NPF kurs: Rolle og profesjon
• 1991 2 dager på NPF kurs: Observasjon og terapi av barn og unge 3
• 1991 2 dager på NPF kurs: Observasjon og terapi av barn og unge 4
• 1991 2 dager på NPF kurs: Sakkyndighetsarbeid 1
• 1991 2 dager på NPF kurs: Sakkyndighetsarbeid 2
• 1992 2 dager på NPF kurs: Familiebehandling 1
• 1992 2 dager på NPF kurs: Familiebehandling 2
• 1992 2 dager på NPF kurs: NPF organisasjon lokalt
• 1993 2 dager på NPF kurs vedr. seksuelle overgrep mot gutter
• 1993 2 dager på NPF kurs: Administrasjon og ledelse
• 1996 10 dager lederutviklingsprogram
• 1998 2 dager Årets Lederkonferanse, Kristiansand
• 1999 2 dager «Våre nye helselover»
• 1999 1 dag Arne Repål: Innføring i kognitiv terapi
• 2000 2 dager videregående kurs i BUP-data, Oslo.
• 2001 2 dager. De nye helselovene; NPF i Oslo.
• 2001 2 dager. Fagadministrative konsekvenser av revidert helselovgivning
• 2004 2 dager. Barnefaglig sakkyndighetsarbeid. Oppdateringskurs.
• 2005 2 dager. Om utredning av tilknytningsforstyrrelser. Oslo. NPF.
• 2006 2 dager. Påbygningskurs om utredning av tilknytningsforstyrrelser.
• 2009 2 dager. Personlighetsforstyrrelse.


Oversikt over min interkulturelle kompetanse

• 1976 Innvandret til Norge bl.a. for å studere psykologi.
• 1980 Deltok på 18-timers kurs for støttekontakter for flyktninger.
• 1983 Var leder i 2 år for Bergensstudentenes Utenlandskomite.
• 1985 Deltok på Karsten Hundeides seminar «Fremmed i Norge» v/ UiO.
• 1985 Deltok på 4-dagers kurs om sosialt arbeid med vietnamesiske flyktninger.
• 1985 Skrev min hovedoppgave i psykologi om transkulturell terapi med Vietnamesere.
• 1986 Arbeidet i 1 år ved flyktningmottaket i Oslo 01.08.85 til 08.08.86.
• 1986 Arbeidet i 2 måneder som innvandrersekretær i Lørenskog kommune 11.08. til 24.10.86.
• 1986 Deltok på 2-dagers kurs i transkulturelt helsearbeid.
• 1988 Deltok på etterutdanningskurs ved Psykologisk fakultet i Oslo vedr. innvandere og flyktninger.
• 1991 Deltok på 20 timers undervisningsopplegg v/ UiO og det psykososiale team for flyktninger i Oslo, for de regionale psykososiale flyktningteam.
• 1991 Veiledet asylsøkermottakspersonell på timebasis.
• 1991 Holdt 1/2-dagskurs om barns opplevelse av å være flyktning.
• 1992 Medlem i det psykososiale team sør/Agder: Undervisnings- og konsultasjonsoppgaver
• 1992 Deltok på 42-timers kurs i psykososialt arbeid med flyktningbarn og deres familier.
• 1992 Deltok på 3-dagers seminar v/UiO og det psykososiale senter for flyktninger i Oslo vedr. organisering av lokale psykososiale team for flyktninger og asylsøkere.
• 1993 Holdt 1/2-dagskurs om transkulturelt helsearbeid for UDI region sør.
• 1993 Holdt halvdagskurs for tolker om psykiatrien med terminologigjennomgåelse.
• 1994 Holdt halvdagskurs om transkulturelt helsearbeid i Sør-Trøndelag.
• 1994 Holdt 1/2-dagskurs om flyktningbarns psykiske helse for Diakonhjemmets Sosialhøyskole i Oslo.
• 1994 Holdt 2 3-timers workshop på Bolkesjøkonferansen om transkulturalitet.
• 1994 Holdt workshop i symposie i Bergen på konferanse for psykoterapeuter som arbeider med traumatiserte flyktningbarn med hovedtema «Psykoterapi med flyktningbarn».
• 1994 Holdt foredrag på lokalt NPF-møte om interkulturell psykoterapi.
• 1994 Holdt innlegg på ASA`s mandagsundervisning om transkulturelt helsearbeid.
• 1994 Deltatt på dagsseminar om psykososialt arbeid med flyktninger for 2.linje tjenesten i Østlandsregionen ved UiO og det psykososiale senter for flyktninger i Oslo.
• 1994 Skrevet spesialistoppgave i klinisk psykologi med tema : Meningskartet brukt som hjelpemiddel for å utforske indikasjonsstillingen for psykoterapi i barne- og ungdomspsykiatrien.
• 1995 Psykologfaglig ansvarlig for ledelse av traumebearbeidende gruppeterapi for flyktning- og asylsøkerbarn på Hove/Tromøya.
• 1995 2-dagers kurs ved SSBU med tema «Systemic approaches to multicultural families and use of genogram».
• 1996 Deltatt i interkulturell veiledningsgruppe hver 6. uke hos veileder/seksjonsoverlege Øivind Solberg fra det psykososiale senter for flyktninger i Oslo, dette pågår fortsatt.
• 1996 Gitt veiledning til det regionale ressurssenter for returtiltak med tanke på utgivelse av samtaleguide og samtalegruppe for ungdommer.
• 1996 Holdt halvdagskurs for tolker om BUP, psykologisk teori og metodikk.
• 1996 Utarbeidet rutiner for bruk av tolk i psykososialt arbeid/terapi ved BUP Arendal.
• 1996 Deltatt på dagskurs om psykososialt arbeid med traumatiserte barn fra krigsområder
• 1996 Registrert på liste fra UiO og det psykososiale senter for flyktninger i Oslo, over fagpersoner som kan undervise/veilede personer som arbeider psykososialt med flyktninger.

Min etterutdanning

• 1991-1993 mottatt over 300 timer med veiledning
• 1997 påbegynt Marte Meo utdanning
• 2002-2003 Sakkyndighetsarbeid for barnvern og retten (2 år) i regi av NPF
• 2003-2004 Veiledning (2 år) i regi av NPF

Min tilleggsarbeidserfaring

• 17.03.2001 deltatt i kriseteam ifm trafikkulykke med mor, far og 10 barn involvert.
• Fra 1991 gitt over 800 timer med veiledning
• Siden 1989 over 20 oppdrag for barnevernet og retten som sakkyndig i omsorgsvurderinger og vurderinger når det gjelder daglig omsorg.

Evnetesting av barn

• Testet over 100 barn med evneprøven WISC-R
• Gitt undervisning og individuell veiledning i administrasjon og tolkning av WISC-R; mer enn 100 timer


Veiledning gitt

• 1996-2009 gitt over 800 timer med veiledning

Skriftlig arbeid og artikler

• 1985 Vietnamesere og psykiske problemer i Norge. Hovedoppgave. Psykologisk fakultet.
• 1995 Meningskartet brukt som hjelpemiddel for å utforske indikasjonsstillingen for psykoterapi i barne- og ungdomspsykiatrien. Spesialistoppgave i klinisk psykologi.
• 1997 Emma tvert imot eller noe mer. Om barn med tilknytningsforstyrrelse. Artikkel.
• 2001 Et utviklingspsykologisk perspektiv. Fagnotat. 
• 2006 Hva gjør jeg når adoptiv- og fosterbarnet blir sint og sur på meg? Artikkel. 
• 2009 Emma tvert imot eller noe mer – hun trenger TIFA, de tilknytningsfremmende aktiviteter. Artikkel. 
• 2011 Elsk meg først så jeg kan leke med de andre. Hvorfor den nyadopterte ikke skal gå i barnehage. Artikkel
• 2011 Fosterbarns behov for barnehage. Hvorfor den nyfosterhjemsplasserte ikke skal gå i barnehage. Artikkel
• 2011 Skjønn meg, ikke oppdra meg. Artikkel

Sjarmtroll og partyløve. Om barn og ungdom med udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse. Artikkel

 Artikkel om behandling av reaktiv tilknyttningsforstyrrelse.
Korona og reaktiv tilknytningsforstyrrelse – Elsk meg på avstand